Търгово предложение от „Стара планина холд“ АД към останалите акционери на „Фазан“ АД

Търгов предложител: Стара планина холд АД

Инвестиционен посредник: БенчМарк Финанс АД

Дружество обект: Фазан АД

Цена: 1.41 лв. за 1 акция

Начална дата за приемане: 11.08.2017 г.

Крайна дата за приемане: 07.09.2017 г.

На основание чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, „Стара планина холд“ АД в качеството му на акционер, притежаващ 1 132 818 броя (91.75 %) от гласовете в Общото събрание на „Фазан“ АД, отправя настоящето търгово предложение за закупуване на всички останали акции на акционерите на „Фазан“ АД чрез ИП „БенчМарк Финанс“ АД.

Съгласно чл. 154 от ЗППЦК и чл. 36, ал. 1 от Наредба 13, търговото предложение и становището на управителния орган на „Фазан” АД са публикувани в брой 215 от 10.08.2017 г. на вестник „24 часа“ и в брой 187 от 10.08.2017 г. на вестник „България днес“.

Обява за търгово предложение за акциите на „Фазан“ АД

Търгово предложение за акциите на „Фазан“ АД

Становище на управителния орган на „Фазан“ АД

Приложения

Акционерите, които желаят да приемат търговото предложение могат да подадат заявление за приемане чрез инвестиционния посредник, с който имат сключен договор. Писмените заявления и документите се приемат в офисите на всички инвестиционни посредници, които на свой ред предават обобщена информация към ИП „БенчМарк Финанс“ АД чрез форма-образец, или директно на адреса на ИП „БенчМарк Финанс“ АД – гр. София, ул. „Вискяр планина” № 19, ет. 2. Заявленията за приемане на търговото предложение се приемат всеки работен ден в рамките на работното време на съответния инвестиционен посредник. Заявления за приемане на търговото предложение могат да се подават директно на адреса на ИП „БенчМарк Финанс“ АД – гр. София, ул. „Вискяр планина” № 19 ет. 2. всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа., тел. +359 2 9625405, www.benchmarкconsult.bg, [email protected] с копие до [email protected].

Комисионата, която ще се удържа от акционерите във връзка с подаването на изявлението за приемане на търговото предложение ще зависи от тарифата на инвестиционния посредник, чрез който се подава волеизявлението за приемане. Комисионата на упълномощения инвестиционен посредник ИП „БенчМарк Финанс“ АД, събирана от приелите директно при него търговото предложение акционери, ще бъде в размер на фиксирана сума от 10.00 лв.

Образец на заявление за приемане на търговото предложение

Образец на заявление за оттегляне на приемането на търговото предложение

Текущи проекти

Увеличение на капитала на „Лавена“ АД

Във връзка с Решение № 1116-E от 04.12.2018 г. на Комисия за финансов надзор за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени съгласно решение на Съвета на директорите от 25.10.2018 г. за увеличаване на капитала на Лавена АД от 8,319,506 лева на до 9,919,411 лева, чрез издаване на до 1,599,905 броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3.50 лева, Ви информираме, че днес 07.12.2018 г. /петък/ се счита за начало на публичното предлагане. Графикът за провеждане на процедурата ще бъде оповестен на сайта на Българска фондова борса АД. Проспектът и съобщението по чл. 92а ЗППЦК са публикувани и на интернет страницата на Лавена АД и в www.x3news.com.


Увеличение на капитала на „Лавена“ АД 2017 г.