Търгово предлагане от „Еникорп“ АД за акциите на „Ямболен“ АД

Дата 01.02.2024 г.

Съобщение за резултатите от търговото предлагане на Еникорп АД за акциите на Ямболен АД

На основание чл. 157 от ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба №13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции Ви уведомяваме, че срокът за приемане на търговото предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, отправено от Еникорп АД, ЕИК 175324106, за закупуване на всички акции от останалите акционерите на Ямболен АД изтече на 31.01.2024 г. и резултатите от него са следните:

  • Дружество-обект на предложението Ямболен АД
  • ISIN код на емисията акции: BG11JMJMBT14
  • Упълномощен инвестиционен посредник: БенчМарк Финанс АД
  • Брой акционери, приели търговото предложение: 3
  • Брой акции, придобити от търговия предложител в резултат на търговото предложение: 45 154 бр.
  • Общ размер на участието на търговия предложител в капитала след приключване на търговото предложение: 1 151 309 бр. акции, представляващи 94.192% от капитала на дружеството и 94.192 % от гласовете в Общото събрание на акционерите на дружеството.

Дата 03.01.2024 г.

На основание разпоредбата на чл. 154, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Ви уведомяваме, че на свое заседание Комисията за финансов надзор (КФН) взе решение по Протокол № 101 от 28.12.2023г. да не издава забрана за публикуване на Търгово предложение от Еникорп АД, регистрирано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175324106 с адрес: гр. София 1407, бул. Джеймс Баучер № 118, в качеството му на акционер, притежаващ пряко повече от 90 на сто от гласовете в Общото събрание на Ямболен АД, за закупуване на всички останали акции от акционерите на Ямболен АД, а именно до 116 144 акции, представляващи 9.50% от капитала и 9.50% от гласовете в общото събрание на акционерите на Ямболен АД. Търговото предложение е отправено по реда на чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК като едновременно с това предложителят изпълнява и задължението си за отправяне на търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК до останалите акционери на Ямболен АД.
БенчМарк Финанс АД в качеството си на инвестиционен посредник е упълномощен да обслужва Търгово предложение, отправено от Еникорп АД до останалите акционери на Ямболен АД.

Пълният текст на Търговото предложение в окончателната му редакция е приложен към настоящото съобщение и е публикуван в информационната агенция Бюлетин Инвестор.БГ, на интернет страницата на Ямболен АД и на интернет страницата на БФБ .

Търговото предложение е достъпно на адреса на Еникорп АД: гр. София 1407, бул. Джеймс Баучер 118, както и в офиса на инвестиционен посредник БенчМарк Финанс АД на адрес: гр. София, ул. Вискяр планина, № 19, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

Инструкции към инвестиционните посредници

Заявленията за приемане на търговото предложение се подават всеки работен ден в рамките на работното време на съответния инвестиционен посредник с изрично писмено волеизявление, изразено в заявление по образец. Не е необходимо заявките да се изпращат на хартия до БенчМарк Финанс АД.

Инвестиционните посредници изпращат на дневна база приложената форма в Excel формат. Формата да се изпраща до [email protected] и [email protected].

В края на срока за приемане на търговото предложение, но не по-късно от 16:00ч. на 31.01.2024г., инвестиционните посредници изпращат до БенчМарк Финанс АД обобщената форма с всички клиенти, приели търговото предложение, подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) до [email protected] и [email protected].

Прилагаме линкове към следните документи:

Съобщение по чл. 154, ал. 1 ЗППЦК със Съществени условия на Търговото предложение
Търгово предложение Част 1
Търгово предложение Част 2
Становището на СД на Ямболен
Съобщение до служителите на Ямболен
Съобщение до служителите на Еникорп

Заявление за приемане на търговото предложение
Заявление за оттегляне на приемането на търговото предложение
Списък с клиенти, подали заявки за приемане на търговото предложение


Дата 20.12.2023 г.

Еникорп АД, регистрирано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175324106 в качеството на акционер, притежаващ пряко повече от 90 на сто от гласовете в Общото събрание на дружество Ямболен АД, уведомява акционерите, че поради получена междувременно актуална информация от емитента Ямболен АД, Еникорп АД е внесло на 20.12.2023 г. в КФН и в Ямболен АД допълнено Търгово предложение на основание чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК за закупуване на всички останали акции от акционерите на Ямболен АД, а именно до 116 144 акции, представляващи 9.50% от капитала и 9.50% от гласовете в общото събрание на акционерите на Ямболен АД. С регистриране на търговото предложение предложителят Еникорп АД упражнява правото си по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК едновременно с изпълнение на задължението си за отправяне на търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК.
БенчМарк Финанс АД в качеството си на инвестиционен посредник е упълномощен да обслужва Търгово предложение, отправено от Еникорп АД до останалите акционери на Ямболен АД.

Моля, да имате предвид, че Комисията за финансов надзор още не е взела отношение по търговото предложение.

Съществената информация относно Търговото предложение представяме в електронен формат, подписано с КЕП на представляващия Еникорп АД.

Становище на СД на „Ямболен“ АД по Търговото предложение_21.12.2023г.


„Еникорп“ АД, регистрирано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175324106 в качеството на акционер, притежаващ пряко повече от 90 на сто от гласовете в Общото събрание на дружество „Ямболен“ АД е регистрирало на 30.11.2023 г. в КФН и в „Ямболен“ АД Търгово предложение на основание чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК за закупуване на всички останали акции от акционерите на „Ямболен“ АД, а именно до 116 144 акции, представляващи 9.50% от капитала и 9.50% от гласовете в Oбщото събрание на акционерите на „Ямболен“ АД. „БенчМарк Финанс“ АД, в качеството си на инвестиционен посредник, е упълномощен да обслужва Търгово предложение, отправено от „Еникорп“ АД до останалите акционери на „Ямболен“ АД.

Моля, да имате предвид, че Комисията за финансов надзор още не е взела отношение по търговото предложение.

Съществената информация относно Търговото предложение представяме в електронен формат, подписано с КЕП на представляващия „Еникорп“ АД.

Съществени условия по търговото предложение_30.11.2023г.

Становище на СД на „Ямболен“ АД по Търговото предложение_04.12.2023г.