Проектно консултиране

БенчМарк подпомага и консултира компании, общини, централни органи и администрации, неправителствени организации и други заинтересовани страни в процеса на подготовка и реализация на проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и други донорски програми.

Идентифициране на възможностите за финансиране

БенчМарк предлага на клиентите си професионални консултации относно възможностите за кандидатстване по съществуващи и предстоящи процедури и мерки за финансиране на проекти, в това число:

 • Представяне на систематизирана информация относно конкретни програми/ процедури: изисквания към кандидатите, допустими дейности, размер на безвъзмездната финансова помощ, други специфични условия;
 • Препоръки за структуриране на проектното предложение.

Изготвяне на проектни предложения

Основните стъпки при подготовка на проектните предложения включват:

 • Дефиниране на цели, методология за изпълнение на проектните дейности, устойчивост;
 • Разработване на пълен Анализ разходи-ползи, с анализ на риска и чувствителността при инвестиционни проекти;
 • Подготовка на проектно предложение с всички изискуеми и приложими документи, съгласно указанията на конкретната програма/ процедура.

Управление на проекти

БенчМарк предоставя услуги по управление и отчитане на проекти, което включва:

 • Консултиране относно разработване на документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители съгласно ЗОП и/или ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Експертна подкрепа при изпълнение на дейностите на всички етапи от реализацията на проекта;
 • Финансова и техническа отчетност, включително подготовка на изискуемата документация към финансиращата институция, отразяваща изпълнението на дейностите по проекта и постигнатите резултати;
 • Предоставяне на становища при възникнал казус и/или проблем в процеса на изпълнение или отчитане на проекта.

Стратегическо консултиране

БенчМарк предоставя консултантски услуги в процеса на формулиране, разработване, изпълнение, мониторинг и оценка на стратегически планове, програми и други документи на национално, регионално и местно ниво.

Конкретните дейности, които се осъществяват могат да обхващат следното:

 • Провеждане на допитвания и проучвания сред широк кръг заинтересовани страни;
 • Разработване на социално-икономически анализ с определен териториален обхват;
 • Формулиране на стратегическа визия, цели и приоритети;
 • Разработване на цялостен стратегически документ с всички изискуеми части;
 • Провеждане на обществени обсъждания на проекта на стратегически документ;
 • Разработване на приложим механизъм за мониторинг и контрол на изпълнението;
 • Разработване на правила и процедури за работа и провеждане на обучения за прилагането им;
 • Разработване на предварителна, междинна и последваща оценка на планове, програми и стратегии за развитие на национални, регионални и местни институции.