Политика за поверителност

Моля да се запознаете с информацията в настоящия документ и при въпроси можете да се обърнете към нас по начина, посочен в раздел „Свържете се с нас“ по-долу.

1. Кой обработва Вашите данни

Вашите данни се обработват от „БенчМарк Консулт” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Вискяр планина” № 19, ет.2, вписано в ТР към Агенцията по вписванията с ЕИК 202772604, наричано по-долу „Дружеството“.

2. На какво основание и за какви цели обработваме Вашите данни

При сключване на договор с нас за изпълнение или предоставяне на определена услуга, Вашите данни се обработват на договорно основание, с оглед изпълнението на задълженията и упражняването на правата ни по Договора. Тези лични данни обикновено включват имена и данни за контакт на представляващите лица, както и на други лица, посочени за контакт с оглед изпълнението на договора. За да поддържаме данните Ви в актуален вид, можем да изискваме от Вас да ги актуализирате, коригирате, или да потвърдите верността им.

3. На кого можем да разкрием Вашите данни

Ние не разкриваме личните Ви данни, освен ако предоставянето на определена информация не е задължително по закон. При извънредни обстоятелства, е възможно да предоставим Ваши лични данни на компетентни публични органи и/или надзорни органи в производства пред тях, или на друго лице, когато се изисква от нас по закон. В определени случаи от нас се изисква да разкриваме информация: в изпълнение на съдебен, регулаторен или друг официален акт или решение; въз основа споразумение между нас и друг/и администратор/и или обработващ/и на лични данни, в съответствие с изискванията на действащото законодателство; при дадени от Вас инструкции или инструкции на лице, упълномощено от вас съгласно условията на Договора за търговия. Изискваме от всички трети лица, на които разкриваме лични данни или които могат да ги получат от наше име, да гарантират тяхната поверителност и да ги управляват съгласно законовите изисквания.

4. Как защитаваме Вашите данни

Прилагаме организационни, физически и технологични мерки, за да гарантираме сигурността на данните. Приели сме необходимите вътрешни политики. Служителите ни са запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни. Обработването е сведено до минимума данни, необходим за постигане на съответните цели. Въвели сме множество мерки за ефективното прилагане на принципите за защита на данните, включително, но не само:

• гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
• мерки в случай на физически или технически инцидент за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни;
• вътрешен процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки, за да се гарантира сигурността на обработването;
• технически и организационни мерки за предотвратяване на случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни.

5. Колко дълго съхраняваме Вашите данни

Спазваме принципа, че личните Ви данни следва да се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимото за постигане на съответните цели. Съхраняваме данните Ви, за срок до прекратяването на договорното правоотношение и за срок от 10 години след годината на прекратяване на правоотношението, при отчитане на сроковете за съхранение на счетоводна информация. При определени обстоятелства, ако от нас се изисква по-дълъг срок на съхранение по закон, е възможно да съхраним Вашите лични данни и за по-дълъг период.

6. Какви са Вашите права

Вие имате следните права съгласно законодателството за защита на личните данни:

Право на достъп: Имате право да получите от нас потвърждение дали данните Ви се обработват и ако това е така, да получите копие от данните и информация относно обработването. Моля имайте предвид, че за допълнителни копия, поискани от Вас, можем да наложим разумна такса с оглед административните ни разходи.

Право на коригиране: Ако данните Ви са непълни или неточни, имате право да поискате тяхното коригиране.

Право на ограничаване на обработването: В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас ограничаване на обработването на Вашите лични данни, напр. ако искате да установите причината за тяхното обработване. Ограниченото обработване обикновено се свежда до простото съхранение на личните Ви данни, като всяко друго обработване се преустановява.

Право на преносимост: Имате право да получите личните Ви данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, доколкото обработването се извършва по автоматизиран начин и на основание Вашето съгласие.

Право на оттегляне на съгласието: Ако обработването се основава на Вашето съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време.

Право да направите възражение: Имате право да възразите пред Дружеството срещуобработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;
когато възражението е основателно, личните Ви данни няма да се обработват занапред. Винаги може да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и в този случай ще прекратим обработването незабавно.

Право на жалба: Ако прецените, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на действащото законодателство, имате право да подадете жалба до
Комисията за защита на личните данни.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас изтриването на Вашите лични данни. Такива например ще са случаите, в които данните вече не са необходими за целите, за които са били събрани; ако оттеглите своето съгласие, в случай че обработването се основава на него; ако упражните  правото си на възражение; и др. Моля, имайте предвид, че в някои случаи правата Ви са ограничени и при наличие на законово основание за обработване някои от тях могат да са неприложими, напр. ще можем да променим, ограничим или заличим личните Ви данни само до степента, реда и начина, по които сме длъжни да ги запазим поради регулаторни  или правни изисквания. Възможно е да се наложи да изискаме допълнителна информация от Вас във връзка с Вашето искане, за да можем да потвърдим Вашата идентичност и че  разполагате със съответното право. Това е допълнителна мярка за сигурност, за да гарантираме, че Ваши лични данни няма да бъдат разкрити на трети лица, които нямат право да ги получат, както и за да можем своевременно да обработим Вашето искане. Ще извършим действията по удовлетворяване на правата Ви по-горе безплатно, освен ако исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост – в тези случаи можем да наложим разумна такса, с оглед административните ни разходи или да  откажем да предприемем действия по искането Ви.

7. Как можете да упражните своите права?

За да упражните правата си във връзка с обработването на личните Ви данни от наша страна, моля свържете се с нас по някой от начините, посочени по-долу (раздел „Свържете се с  нас“). Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца,  като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец.

8. Свържете се с нас

При въпроси и искания във връзка с обработването на Ваши лични данни молим да ги изпращате на адрес: „БенчМарк Консулт“ АД, гр. София 1407, ул. „Вискяр планина“ 19,
ет. 2.