Корпоративно консултиране

БенчМарк предоставя консултантски услуги за частни компании, включващи широка гама от правни и финансови консултации. Финансовите анализи, които подготвя екипът на БенчМарк са базирани на специализирани бизнес модели и бази данни, чрез които достатъчно точно може да се определи състоянието на инвестиционния проект или предприятието.

Инвестиционни проекти и бизнес планове

За успешното реализиране на всяка инвестиция се изисква изготвяне на икономически обоснован и целенасочен инвестиционен проект. Работата на екипа на БенчМарк обхваща:

 • Изготвяне на инвестиционни проекти;
 • Посредничество при осигуряване на кредитно финансиране;
 • Посредничество при осигуряване на joint venture финансиране.

Бизнес плановете представляват детайлна и обективна програма, която е много необходима за мениджмънта на предприятието при разрастване на дейността му. Ролята на екипа на БенчМарк се изразява в:

 • Изготвяне на бизнес план;
 • Бюджетно планиране;
 • Консултации относно ефективното изпълнение на плана;
 • Изготвяне на модел за контрол на изпълнението на бизнес плана.

Оценки

Оценката на предприятие или отделни негови активи се извършва от лицензирани инвестиционни консултанти и/или оценители, чиято работа включва:

 • Посещение на предприятието или на помещението, където се намира активът;
 • Събиране и анализиране на релевантната информация и данни;
 • Разработване на доклад за оценка на актив/предприятие;
 • Изготвяне на необходимите съпътстващи документи;
 • Експертите на БенчМарк познават спецификите на отделните индустрии в България и са консултирали десетки български предприятия.

Корпоративно реструктуриране

Екипът на БенчМарк извършва правен и икономически анализ на състоянието и предлага за изпълнение програма за реструктуриране, в случаите когато дадена компания реши да реструктурира активите си и/или дейността си, да подобри ликвидността, да намали необходимостта от оборотен капитал и т.н.
На основата на извършения анализ екипът прави предложение за цялостната рамка и след одобрение пристъпва към изпълнението й. В някои случаи клиентът може да определи задължителни параметри (напр. цена, срок на изпълнение) и да предостави на БенчМарк правомощия да действа в рамките на определените условия. Конкретната практика се определя от спецификата на проекта и инвестиционните цели на клиента.

Сливания и придобивания

Успешните сделки по сливане и придобиване са резултат на добре структурирани стратегии, затова БенчМарк работи за своите клиенти като предлага професионални икономически и правни консултации и на по–късен етап реализира одобрения план. Екипът на компанията има значителен опит в реализирането на сделки по сливане и придобиване. Услугите обхващат всички етапи от създаването на корпоративната стратегия по сливане или придобиване до последващото й изпълнение.

Посредничество и представителство

Тази услуга се предлага на всички клиенти паралелно с изготвянето на инвестиционен проект, продажба на активи или предприятия, пред банки при реализиране на кредитно финансиране. Работата на екипа на БенчМарк включва:

 • Подготовка на презентационен информационен материал за съответния проект/предприятие;
 • Представителство на клиента пред различни органи и институции, с които той контактува при реализирането на определен проект.
  В случай на финансиране на инвестиционен проект, работата на екипа включва:
  – Структуриране на оптимален вариант на финансиране – банково, дялово финансиране от страна на специализирани фондове, друго частно финансиране;
  – Представяне на инвестиционния проект пред потенциалните финансиращи институции и лица.