Инвестиционно банкиране

Основните дейности, които БенчМарк извършва във връзка с публичното предлагане на ценни книжа, са:

Публично предлагане на ценни книжа

 • Структуриране на емисията ценни книжа, включително обстоен анализ на финансовото и пазарно състояние на компанията и инвеститорския интерес;
 • Изработване на проспект за публично предлагане на ценни книжа и приложими документи;
 • Обслужване на предлагането, съобразно избрания метод;
 • Пласиране на емисията и популяризиране сред потенциални инвеститори, при желание на клиента;
 • Регистрация на емисията в Централен депозитар АД, вписване в регистъра на публичните дружества при Комисията за финансов надзор;
 • Подготвяне на всички необходими документи за регистриране на емисията ценни книжа за търговия на БФБ – София.

Частно предлагане на ценни книжа

БенчМарк подготвя частно предлагане на обикновени или преференциални акции, корпоративни, ипотечни или друг вид облигации. Основните дейности във връзка с частното предлагане на ценни книжа, които БенчМарк извършва, са:

 • Структуриране на емисията ценни книжа, включително обстоен анализ на финансовото и пазарно състояние на компанията и инвеститорския интерес;
 • Изработване на меморандум и приложни документи;
 • Разработване на стратегия за привличане на инвеститори, както и участие в представянето на емисията пред потенциални инвеститори;
 • Предлагане на определен от Компанията процент от емисията на потенциални инвеститори.

Търгово предлагане

БенчМарк предлага изготвяне на необходимите документи, организиране и администриране на търговите предложения, включително, но не само:

 • Обосновка на предлаганата цена;
 • Изготвяне и внасяне на търговото предложение в КФН;
 • Изготвяне и внасяне на необходимите уведомления в КФН, БФБ и ЦД;
 • Публикации на търговото предложение и впоследствие на резултати от него в централни ежедневници;
 • Администриране на сделките на БФБ при приемане на търговото предложение от страна на миноритарните инвеститори.

Структуриране на управляващи, инвестиционни дружества и на дружества със специална инвестиционна цел

Основните процедури, които БенчМарк извършва във връзка със структурирането на горепосочените дружества са:

 • Изготвяне на подробен финансов модел и всички документи, учредяване и лицензиране на дружеството;
 • Структуриране на дейността на дружеството.