Проектно консултиране

 • Идентифициране на възможностите
  за финансиране
 • Изготвяне на проектни предложения
 • Управление на проекти
 • Стратегическо консултиране

Корпоративно консултиране

 • Инвестиционни проекти и бизнес
  планове, оценки
 • Корпоративно реструктуриране
 • Сливания и придобивания
 • Посредничество и представителство

Инвестиционно банкиране

 • Структуриране на управляващи, инвестиционни дружества и АДСИЦ
 • Публично предлагане на ценни книжа
 • Частно предлагане на ценни книжа
 • Търгово предлагане

На БенчМарк се довериха:

  Централни органи и администрации:

  Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, Агенция по вписванията, Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Българска агенция по безопасност на храните и др.

  Частни и други организации:

  Лавена АД, Фазан АД, Меком АД, Експат Бета АДСИЦ, Фонд Имоти АДСИЦ, Тодоров АД, Ломско пиво АД, Бросс холдинг АД, Ай Ти Ди Нетуърк АД, Лизингова компания АД, Европейска банка за възстановяване и развитие, ЗОД Планета АД,
  Вета Фарма АД и др.